«صادقلو» استاندار گلستان می‎ماند/ اگر خبرنگار شوم دنیا و آخرتم را از دست می‎دهم/ مسوولان ناکارآمد با مسئولیت خود خداحافظی می‎کنند

«صادقلو» استاندار گلستان می‎ماند/ اگر خبرنگار شوم دنیا و آخرتم را از دست می‎دهم/ مسوولان ناکارآمد با مسئولیت خود خداحافظی می‎کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه اگر پیشنهاد استاندار شدن به بنده بدهند می‎پذیرم، گفت: حسن صادقلو استاندار گلستان است و کار خود را محکم‎تر از گذشته ادامه می‎دهد و بنای تغییر در این حوزه نیست.

«صادقلو» استاندار گلستان می‎ماند/ اگر خبرنگار شوم دنیا و آخرتم را از دست می‎دهم/ مسوولان ناکارآمد با مسئولیت خود خداحافظی می‎کنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه اگر پیشنهاد استاندار شدن به بنده بدهند می‎پذیرم، گفت: حسن صادقلو استاندار گلستان است و کار خود را محکم‎تر از گذشته ادامه می‎دهد و بنای تغییر در این حوزه نیست.
«صادقلو» استاندار گلستان می‎ماند/ اگر خبرنگار شوم دنیا و آخرتم را از دست می‎دهم/ مسوولان ناکارآمد با مسئولیت خود خداحافظی می‎کنند

View more posts from this author