صادرات 48 هزار تن گوجه‌فرنگی استان بوشهر به کشورهای عراق، افغانستان، قطر و روسیه

صادرات 48 هزار تن گوجه‌فرنگی استان بوشهر به کشورهای عراق، افغانستان، قطر و روسیه
مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر از صادرات 48 هزار تن گوجه‌فرنگی استان بوشهر به کشورهای عراق، افغانستان، قطر و روسیه خبر داد.

صادرات 48 هزار تن گوجه‌فرنگی استان بوشهر به کشورهای عراق، افغانستان، قطر و روسیه

مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر از صادرات 48 هزار تن گوجه‌فرنگی استان بوشهر به کشورهای عراق، افغانستان، قطر و روسیه خبر داد.
صادرات 48 هزار تن گوجه‌فرنگی استان بوشهر به کشورهای عراق، افغانستان، قطر و روسیه

View more posts from this author