صادرات کشور 2 درصد کاهش داشت/ 80 درصد هدفگذاری صادرات محقق شد

صادرات کشور 2 درصد کاهش داشت/ 80 درصد هدفگذاری صادرات محقق شد
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه صادرات کشور دو درصد کاهش داشته است، گفت: 80 درصد هدفگذاری صادرات 9 ماهه محقق شد.

صادرات کشور 2 درصد کاهش داشت/ 80 درصد هدفگذاری صادرات محقق شد

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه صادرات کشور دو درصد کاهش داشته است، گفت: 80 درصد هدفگذاری صادرات 9 ماهه محقق شد.
صادرات کشور 2 درصد کاهش داشت/ 80 درصد هدفگذاری صادرات محقق شد

View more posts from this author