صادرات کشور در انحصار یقه‌سفیدان است/ حمایت از مشاغل خرد و خانگی اولویت مجمع خیرین

صادرات کشور در انحصار یقه‌سفیدان است/ حمایت از مشاغل خرد و خانگی اولویت مجمع خیرین
دبیر مجمع خیرین انقلابی کشور اولویت مجمع خیرین را حمایت از مشاغل خرد و خانگی نام برد و از انحصاری بودن صادرات کشور توسط یقه‌سفیدان انتقاد کرد.

صادرات کشور در انحصار یقه‌سفیدان است/ حمایت از مشاغل خرد و خانگی اولویت مجمع خیرین

دبیر مجمع خیرین انقلابی کشور اولویت مجمع خیرین را حمایت از مشاغل خرد و خانگی نام برد و از انحصاری بودن صادرات کشور توسط یقه‌سفیدان انتقاد کرد.
صادرات کشور در انحصار یقه‌سفیدان است/ حمایت از مشاغل خرد و خانگی اولویت مجمع خیرین

View more posts from this author