شیوه دریافت ارزش‌افزوده باید بر اساس مدل جهانی آن باشد

شیوه دریافت ارزش‌افزوده باید بر اساس مدل جهانی آن باشد
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: شیوه دریافت ارزش‌افزوده از کالاها باید بر اساس مدل جهانی آن باشد.

شیوه دریافت ارزش‌افزوده باید بر اساس مدل جهانی آن باشد

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: شیوه دریافت ارزش‌افزوده از کالاها باید بر اساس مدل جهانی آن باشد.
شیوه دریافت ارزش‌افزوده باید بر اساس مدل جهانی آن باشد

View more posts from this author