شیعیان مراقب توطئه‌های دشمنان باشند

شیعیان مراقب توطئه‌های دشمنان باشند
امام جمعه موقت ساری با اشاره به اینکه شیعیان در جهان امروز در تنگناهای بسیاری قرار دارند که باید مراقب توطئه‌های دشمنان باشند، گفت: اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در کشور ما را از بسیاری مشکلات مصون نگه می‌دارد.

شیعیان مراقب توطئه‌های دشمنان باشند

امام جمعه موقت ساری با اشاره به اینکه شیعیان در جهان امروز در تنگناهای بسیاری قرار دارند که باید مراقب توطئه‌های دشمنان باشند، گفت: اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در کشور ما را از بسیاری مشکلات مصون نگه می‌دارد.
شیعیان مراقب توطئه‌های دشمنان باشند

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author