شکوه وحدت خوزستانی‌ها برای مقابله با آشوب و فتنه

شکوه وحدت خوزستانی‌ها برای مقابله با آشوب و فتنه
خوزستانی‌ها با حضور پرشور خود در مراسم راهپیمایی امروز دوباره وحدت خود در برابر فتنه‌گری‌ها و آشوب‌ها را به رخ جهانیان کشیدند.

شکوه وحدت خوزستانی‌ها برای مقابله با آشوب و فتنه

خوزستانی‌ها با حضور پرشور خود در مراسم راهپیمایی امروز دوباره وحدت خود در برابر فتنه‌گری‌ها و آشوب‌ها را به رخ جهانیان کشیدند.
شکوه وحدت خوزستانی‌ها برای مقابله با آشوب و فتنه

View more posts from this author