شکست یک گله مس کرمان برابر فجر شهید سپاسی

شکست یک گله مس کرمان برابر فجر شهید سپاسی
مس کرمان بازی خانگی خود برابر فجر شهید سپاسی شیراز را با یک گل واگذار کرد.

شکست یک گله مس کرمان برابر فجر شهید سپاسی

مس کرمان بازی خانگی خود برابر فجر شهید سپاسی شیراز را با یک گل واگذار کرد.
شکست یک گله مس کرمان برابر فجر شهید سپاسی

View more posts from this author