شکست سنگین آلومینیوم برابر ذوب آهن

شکست سنگین آلومینیوم برابر ذوب آهن
تیم فوتبال آلومینیوم در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ذوب آهن اصفهان رفت و در نهایت با سه گل مغلوب حریف لیگ برتری خود شد.

شکست سنگین آلومینیوم برابر ذوب آهن

تیم فوتبال آلومینیوم در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ذوب آهن اصفهان رفت و در نهایت با سه گل مغلوب حریف لیگ برتری خود شد.
شکست سنگین آلومینیوم برابر ذوب آهن

View more posts from this author