شکست داعش آمریکا و صهیونیست‌ها را سرگردان کرده است

شکست داعش آمریکا و صهیونیست‌ها را سرگردان کرده است
یکی از مراجع عظام تقلید با گرامیداشت پیروزی رزمندگان اسلام و شکست داعش گفت: این پیروزی، آمریکا و صهیونیست‌ها و نوکرانشان را سرگردان کرد، بنابراین دست به حرکات جنون‌آمیز می‌زنند.

شکست داعش آمریکا و صهیونیست‌ها را سرگردان کرده است

یکی از مراجع عظام تقلید با گرامیداشت پیروزی رزمندگان اسلام و شکست داعش گفت: این پیروزی، آمریکا و صهیونیست‌ها و نوکرانشان را سرگردان کرد، بنابراین دست به حرکات جنون‌آمیز می‌زنند.
شکست داعش آمریکا و صهیونیست‌ها را سرگردان کرده است

View more posts from this author