شکست خارج از خانه نساجی مازندران و یک اخراجی

شکست خارج از خانه نساجی مازندران و یک اخراجی
تیم ماشین‌سازی تبریز با ارائه یک بازی نسبتاً خوب توانست سه امتیاز بازی را مقابل تیم نساجی مازندران به‌دست آورد.

شکست خارج از خانه نساجی مازندران و یک اخراجی

تیم ماشین‌سازی تبریز با ارائه یک بازی نسبتاً خوب توانست سه امتیاز بازی را مقابل تیم نساجی مازندران به‌دست آورد.
شکست خارج از خانه نساجی مازندران و یک اخراجی

View more posts from this author