شورای عالی مناطق آزاد اعتقادی به ابتکار ایرانی ندارد/ دولت قادر به بیان تعریفی از قاچاق نیست

شورای عالی مناطق آزاد اعتقادی به ابتکار ایرانی ندارد/ دولت قادر به بیان تعریفی از قاچاق نیست
یک اقتصاددان با بیان اینکه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعتقادی به ابتکار ایرانی ندارد، گفت: دولت امروز قادر به بیان تعریفی از قاچاق و واردات کالاهای دارای مشابه تولید ملی نیست.

شورای عالی مناطق آزاد اعتقادی به ابتکار ایرانی ندارد/ دولت قادر به بیان تعریفی از قاچاق نیست

یک اقتصاددان با بیان اینکه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعتقادی به ابتکار ایرانی ندارد، گفت: دولت امروز قادر به بیان تعریفی از قاچاق و واردات کالاهای دارای مشابه تولید ملی نیست.
شورای عالی مناطق آزاد اعتقادی به ابتکار ایرانی ندارد/ دولت قادر به بیان تعریفی از قاچاق نیست

View more posts from this author