شورای شهر کرج امانت‌دار رای مردم باشد/ اگر روند به این شکل پیش برود از آن‌ها حمایت نخواهم کرد

شورای شهر کرج امانت‌دار رای مردم باشد/ اگر روند به این شکل پیش برود از آن‌ها حمایت نخواهم کرد
امام‌جمعه کرج گفت: اعضای شورای شهر کرج باید امانت‌دار رأی مردم باشند و شهرداران امین و پاکدامن را انتخاب کنند.

شورای شهر کرج امانت‌دار رای مردم باشد/ اگر روند به این شکل پیش برود از آن‌ها حمایت نخواهم کرد

امام‌جمعه کرج گفت: اعضای شورای شهر کرج باید امانت‌دار رأی مردم باشند و شهرداران امین و پاکدامن را انتخاب کنند.
شورای شهر کرج امانت‌دار رای مردم باشد/ اگر روند به این شکل پیش برود از آن‌ها حمایت نخواهم کرد

View more posts from this author