شورای شهر به شبهه‌افکنی‌های فضای مجازی اقامه دعوی می‌کنند

شورای شهر به شبهه‌افکنی‌های فضای مجازی اقامه دعوی می‌کنند
عضو شورای شهر اردبیل با انتقاد از کسانی که با حیثیت اعضای شورای شهر اردبیل بازی می‌کنند، گفت: افرادی که در فضای مجازی شبهه‌افکنی کرده و به عناوین مختلف خدمات شورای شهر را زیر سوال می‌برند تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و شکایت رسمی‌مان را از آنها انجام می‌دهیم.

شورای شهر به شبهه‌افکنی‌های فضای مجازی اقامه دعوی می‌کنند

عضو شورای شهر اردبیل با انتقاد از کسانی که با حیثیت اعضای شورای شهر اردبیل بازی می‌کنند، گفت: افرادی که در فضای مجازی شبهه‌افکنی کرده و به عناوین مختلف خدمات شورای شهر را زیر سوال می‌برند تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و شکایت رسمی‌مان را از آنها انجام می‌دهیم.
شورای شهر به شبهه‌افکنی‌های فضای مجازی اقامه دعوی می‌کنند

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author