شهید بهشتی با خون خود پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را مستحکم نمود

شهید بهشتی با خون خود پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را مستحکم نمود
امام جمعه جزیره هرمز گفت: شهید بهشتی و یارانش با نثار خون پاک خود پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را مستحکم و مسیر روشنی را فراروی دوستداران و شیفتگان انقلاب گشودند.

شهید بهشتی با خون خود پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را مستحکم نمود

امام جمعه جزیره هرمز گفت: شهید بهشتی و یارانش با نثار خون پاک خود پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را مستحکم و مسیر روشنی را فراروی دوستداران و شیفتگان انقلاب گشودند.
شهید بهشتی با خون خود پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را مستحکم نمود

مدرسه

View more posts from this author