شهر گردشگری سرعین به شهردار توانمند نیاز دارد

شهر گردشگری سرعین به شهردار توانمند نیاز دارد
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر می‌خواهیم شهر توسعه‌ یافته گردشگری سرعین پیشرفت همه‌جانبه داشته باشد باید شهرداری توانمند در این شهر انجام وظیفه کند.

شهر گردشگری سرعین به شهردار توانمند نیاز دارد

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر می‌خواهیم شهر توسعه‌ یافته گردشگری سرعین پیشرفت همه‌جانبه داشته باشد باید شهرداری توانمند در این شهر انجام وظیفه کند.
شهر گردشگری سرعین به شهردار توانمند نیاز دارد

باران فیلم

View more posts from this author