شهریه‌های مدارس دولتی گرگان بر مدار بی‌قانونی

شهریه‌های مدارس دولتی گرگان بر مدار بی‌قانونی
این روزها اگر سری به آموزش و پرورش شهرهای استان به ویژه گرگان بزنید با بسیاری از خانواده‌ها مواجه می‌شوید که بابت اخذ شهریه اجباری از سوی مدارس به این اداره مراجعه می‌کنند.

شهریه‌های مدارس دولتی گرگان بر مدار بی‌قانونی

این روزها اگر سری به آموزش و پرورش شهرهای استان به ویژه گرگان بزنید با بسیاری از خانواده‌ها مواجه می‌شوید که بابت اخذ شهریه اجباری از سوی مدارس به این اداره مراجعه می‌کنند.
شهریه‌های مدارس دولتی گرگان بر مدار بی‌قانونی

View more posts from this author