شهرک سهندآذران به قطب برق و الکترونیک کشور تبدیل می‌شود

شهرک سهندآذران به قطب برق و الکترونیک کشور تبدیل می‌شود
مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز گفت: قصد داریم شهرک سهندآذران را به قطب برق و الکترونیک کشور تبدیل کنیم که تحقق این امر توسعه مطلوب این شهرک را می‌طلبد.

شهرک سهندآذران به قطب برق و الکترونیک کشور تبدیل می‌شود

مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز گفت: قصد داریم شهرک سهندآذران را به قطب برق و الکترونیک کشور تبدیل کنیم که تحقق این امر توسعه مطلوب این شهرک را می‌طلبد.
شهرک سهندآذران به قطب برق و الکترونیک کشور تبدیل می‌شود

View more posts from this author