شهرداری ساوه و گیتی پسند اصفهان به مصاف هم می‌روند

شهرداری ساوه و گیتی پسند اصفهان به مصاف هم می‌روند
تیم فوتسال شهرداری ساوه عصر امروز در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال میهمان تیم گیتی پسند اصفهان خواهد بود.

شهرداری ساوه و گیتی پسند اصفهان به مصاف هم می‌روند

تیم فوتسال شهرداری ساوه عصر امروز در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال میهمان تیم گیتی پسند اصفهان خواهد بود.
شهرداری ساوه و گیتی پسند اصفهان به مصاف هم می‌روند

View more posts from this author