شهرداری تبریز چهارمین برد متوالی خود را جشن گرفت

شهرداری تبریز چهارمین برد متوالی خود را جشن گرفت
تیم بسکتبال شهرداری تبریز به چهارمین برد متوالی خود دست یافت.

شهرداری تبریز چهارمین برد متوالی خود را جشن گرفت

تیم بسکتبال شهرداری تبریز به چهارمین برد متوالی خود دست یافت.
شهرداری تبریز چهارمین برد متوالی خود را جشن گرفت

View more posts from this author