شهرداری تبریز به دنبال پیروزی سه امتیاز از تیم یزدی

شهرداری تبریز به دنبال پیروزی سه امتیاز از تیم یزدی
تیم والیبال شهرداری تبریز برای کسب پیروزی سه امتیازی به مصاف تیم خاتم اردکان یزد می‌رود.

شهرداری تبریز به دنبال پیروزی سه امتیاز از تیم یزدی

تیم والیبال شهرداری تبریز برای کسب پیروزی سه امتیازی به مصاف تیم خاتم اردکان یزد می‌رود.
شهرداری تبریز به دنبال پیروزی سه امتیاز از تیم یزدی

View more posts from this author