شهرداران پایتخت‌های اروپایی به میراث اصفهان غبطه می‌خورند

شهرداران پایتخت‌های اروپایی به میراث اصفهان غبطه می‌خورند
شهردار اصفهان گفت: در چند ماه اخیر میزبان شهرداران شهرهای بزرگی همچون میلان و وین بوده‌ام، این شهردارها وقتی شکوه و میراث اصفهان را می‌بینند غبطه می‌خورند.

شهرداران پایتخت‌های اروپایی به میراث اصفهان غبطه می‌خورند

شهردار اصفهان گفت: در چند ماه اخیر میزبان شهرداران شهرهای بزرگی همچون میلان و وین بوده‌ام، این شهردارها وقتی شکوه و میراث اصفهان را می‌بینند غبطه می‌خورند.
شهرداران پایتخت‌های اروپایی به میراث اصفهان غبطه می‌خورند

سپهر نیوز

View more posts from this author