شهرام آدم‌نژاد مدیرعامل شهر فرودگاهی امام(ره) شد

شهرام آدم‌نژاد مدیرعامل شهر فرودگاهی امام(ره) شد
وزیر راه و شهرسازی با صدور حکمی شهرام آدم‌نژاد را به سمت مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب کرد.

شهرام آدم‌نژاد مدیرعامل شهر فرودگاهی امام(ره) شد

وزیر راه و شهرسازی با صدور حکمی شهرام آدم‌نژاد را به سمت مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب کرد.
شهرام آدم‌نژاد مدیرعامل شهر فرودگاهی امام(ره) شد

View more posts from this author