شهدای مدافع حرم سند افتخار بسیج هستند

شهدای مدافع حرم سند افتخار بسیج هستند
امام جمعه زابل گفت: شهدای مدافع حرم سند افتخار بسیجی و انقلابی ماندن ملت ما هستند.

شهدای مدافع حرم سند افتخار بسیج هستند

امام جمعه زابل گفت: شهدای مدافع حرم سند افتخار بسیجی و انقلابی ماندن ملت ما هستند.
شهدای مدافع حرم سند افتخار بسیج هستند

View more posts from this author