شهاب برای حفظ روحیه رزمنده‌ها تعداد گلوله‌هایی که خورده بود را می‌شمرد

شهاب برای حفظ روحیه رزمنده‌ها تعداد گلوله‌هایی که خورده بود را می‌شمرد
وقتی در عملیات والفجر 10 وقتی به محاصره افتادیم شهاب به‌خاطر این که به بچه‌ها روحیه بدهد هر از گاهی می‌آمد روی جاده و چند تا پشتک می‌زد و تیراندازی می‌کرد و بعد از تیراندازی به موضع خودش برمی‌گشت.

شهاب برای حفظ روحیه رزمنده‌ها تعداد گلوله‌هایی که خورده بود را می‌شمرد

وقتی در عملیات والفجر 10 وقتی به محاصره افتادیم شهاب به‌خاطر این که به بچه‌ها روحیه بدهد هر از گاهی می‌آمد روی جاده و چند تا پشتک می‌زد و تیراندازی می‌کرد و بعد از تیراندازی به موضع خودش برمی‌گشت.
شهاب برای حفظ روحیه رزمنده‌ها تعداد گلوله‌هایی که خورده بود را می‌شمرد

View more posts from this author