شناسنامه‌دار کردن شیر خام و تشدید نظارت بهداشتی

شناسنامه‌دار کردن شیر خام و تشدید نظارت بهداشتی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: تشدید نظارت بهداشتی بر روند تولید شیر با شناسنامه‌دار کردن شیر خام برای ردیابی از جمله اهداف کمیته ارتقای کیفیت بهداشتی شیر خام است.

شناسنامه‌دار کردن شیر خام و تشدید نظارت بهداشتی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: تشدید نظارت بهداشتی بر روند تولید شیر با شناسنامه‌دار کردن شیر خام برای ردیابی از جمله اهداف کمیته ارتقای کیفیت بهداشتی شیر خام است.
شناسنامه‌دار کردن شیر خام و تشدید نظارت بهداشتی

خرید vpn قوی برای اندروید

گروه تلگرام

View more posts from this author