شناسایی 4500 خانه مسافر غیرمجاز در مشهد/ تشرف 8 هزار زائر به حرم رضوی در قالب طرح مبدأ تا مبدأ

شناسایی 4500 خانه مسافر غیرمجاز در مشهد/ تشرف 8 هزار زائر به حرم رضوی در قالب طرح مبدأ تا مبدأ
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: 4 هزار و 500 خانه مسافر غیرمجاز شناسایی‌ شده و تعداد هزار خانه مسافر تأیید صلاحیت و مجاز اعلام‌ شده‌اند.

شناسایی 4500 خانه مسافر غیرمجاز در مشهد/ تشرف 8 هزار زائر به حرم رضوی در قالب طرح مبدأ تا مبدأ

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: 4 هزار و 500 خانه مسافر غیرمجاز شناسایی‌ شده و تعداد هزار خانه مسافر تأیید صلاحیت و مجاز اعلام‌ شده‌اند.
شناسایی 4500 خانه مسافر غیرمجاز در مشهد/ تشرف 8 هزار زائر به حرم رضوی در قالب طرح مبدأ تا مبدأ

شهرداری

View more posts from this author