شناسایی چند مظنون در پرونده دختر ربوده‌شده مشهدی

شناسایی چند مظنون در پرونده دختر ربوده‌شده مشهدی
سرپرست دادسرای ناحیه چهار مشهد از شناسایی چند مظنون در پیگیری پرونده کودک ربوده‌شده در مشهد خبر داد.

شناسایی چند مظنون در پرونده دختر ربوده‌شده مشهدی

سرپرست دادسرای ناحیه چهار مشهد از شناسایی چند مظنون در پیگیری پرونده کودک ربوده‌شده در مشهد خبر داد.
شناسایی چند مظنون در پرونده دختر ربوده‌شده مشهدی

View more posts from this author