شناخت صفات نیک و بد، گام نخست در تهذیب نفس است

شناخت صفات نیک و بد، گام نخست در تهذیب نفس است
یکی از مراجع عظام تقلید با اشاره به ضرورت توجه به تهذیب نفس گفت: اگر بتوانیم شناخت کافی نسبت به خوب و بد اعمال و رفتار خود داشته باشیم در مرحله نخست تهذیب نفس توانسته‌ایم که به موفقیت برسیم.

شناخت صفات نیک و بد، گام نخست در تهذیب نفس است

یکی از مراجع عظام تقلید با اشاره به ضرورت توجه به تهذیب نفس گفت: اگر بتوانیم شناخت کافی نسبت به خوب و بد اعمال و رفتار خود داشته باشیم در مرحله نخست تهذیب نفس توانسته‌ایم که به موفقیت برسیم.
شناخت صفات نیک و بد، گام نخست در تهذیب نفس است

موسیقی

View more posts from this author