شمیم وحی در بزرگترین واحد صنعتی خراسان جنوبی پیچید

شمیم وحی در بزرگترین واحد صنعتی خراسان جنوبی پیچید
کاروان قرآنی شمیم وحی از کارخانه لاستیک‌سازی بیرجند به عنوان بزرگترین واحد صنعتی خراسان جنوبی بازدید کردند.

شمیم وحی در بزرگترین واحد صنعتی خراسان جنوبی پیچید

کاروان قرآنی شمیم وحی از کارخانه لاستیک‌سازی بیرجند به عنوان بزرگترین واحد صنعتی خراسان جنوبی بازدید کردند.
شمیم وحی در بزرگترین واحد صنعتی خراسان جنوبی پیچید

گوشی موبایل

View more posts from this author