شمس سرمربی گیتی‌پسند شد

شمس سرمربی گیتی‌پسند شد
با مذاکرات انجام شده و توافق حاصله و اجماع هیأت مدیره، حسین شمس به عنوان سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند انتخاب شد.

شمس سرمربی گیتی‌پسند شد

با مذاکرات انجام شده و توافق حاصله و اجماع هیأت مدیره، حسین شمس به عنوان سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند انتخاب شد.
شمس سرمربی گیتی‌پسند شد

View more posts from this author