شما درآمد کشاورزان را منفی 30 درصد کردید/نمی‌توانیم نوبخت را استیضاح کنیم؛ همه تصمیمات زیر نظر اوست

شما درآمد کشاورزان را منفی 30 درصد کردید/نمی‌توانیم نوبخت را استیضاح کنیم؛ همه تصمیمات زیر نظر اوست
نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: نمی‌شود که شما درآمد کشاورزان را 30- درصد کنید؟ پول گندم را اضافه نمی‌کنید، 20 درصد هم افزایش در کاشت، داشت و برداشت به کشاورزان تحمیل شده؛ پس حق کشاورزان چگونه باید ادا شود.

شما درآمد کشاورزان را منفی 30 درصد کردید/نمی‌توانیم نوبخت را استیضاح کنیم؛ همه تصمیمات زیر نظر اوست

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: نمی‌شود که شما درآمد کشاورزان را 30- درصد کنید؟ پول گندم را اضافه نمی‌کنید، 20 درصد هم افزایش در کاشت، داشت و برداشت به کشاورزان تحمیل شده؛ پس حق کشاورزان چگونه باید ادا شود.
شما درآمد کشاورزان را منفی 30 درصد کردید/نمی‌توانیم نوبخت را استیضاح کنیم؛ همه تصمیمات زیر نظر اوست

View more posts from this author