شمال و مرکز همدان نیازمند احداث مراکز نگهداری سالمندان است

شمال و مرکز همدان نیازمند احداث مراکز نگهداری سالمندان است
معاون سیاسی ـ امنیتی استانداری همدان گفت: مرکز نگهداری سالمندان در جنوب استان موجود است اما در شمال و مرکز استان به احداث مراکزی در این حوزه نیازمندیم.

شمال و مرکز همدان نیازمند احداث مراکز نگهداری سالمندان است

معاون سیاسی ـ امنیتی استانداری همدان گفت: مرکز نگهداری سالمندان در جنوب استان موجود است اما در شمال و مرکز استان به احداث مراکزی در این حوزه نیازمندیم.
شمال و مرکز همدان نیازمند احداث مراکز نگهداری سالمندان است

تلگرام

View more posts from this author