شلیک هزاران تیر در مجلس به طرحی که سمت عدالت است/ از حق که دفاع می‌کنیم می‌گویند نگاهت پوپولیستی است

شلیک هزاران تیر در مجلس به طرحی که سمت عدالت است/ از حق که دفاع می‌کنیم می‌گویند نگاهت پوپولیستی است
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با بیان اینکه هرگاه می‌خواهد طرحی از کمیسیون تا مجلس بیاید که به سمت عدالت است هزاران تیر به سوی آن شلیک می‌شود، گفت: در شأن مجلس و نظام نیست که در بین کارکنان بی‌عدالتی داشته باشیم.

شلیک هزاران تیر در مجلس به طرحی که سمت عدالت است/ از حق که دفاع می‌کنیم می‌گویند نگاهت پوپولیستی است

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با بیان اینکه هرگاه می‌خواهد طرحی از کمیسیون تا مجلس بیاید که به سمت عدالت است هزاران تیر به سوی آن شلیک می‌شود، گفت: در شأن مجلس و نظام نیست که در بین کارکنان بی‌عدالتی داشته باشیم.
شلیک هزاران تیر در مجلس به طرحی که سمت عدالت است/ از حق که دفاع می‌کنیم می‌گویند نگاهت پوپولیستی است

View more posts from this author