شفر قراردادش را با استقلال تهران تمدید کرد

شفر قراردادش را با استقلال تهران تمدید کرد
وینفرد شفر قرارداد خود با تیم استقلال تهران را به مدت دو سال تمدید کرد.

شفر قراردادش را با استقلال تهران تمدید کرد

وینفرد شفر قرارداد خود با تیم استقلال تهران را به مدت دو سال تمدید کرد.
شفر قراردادش را با استقلال تهران تمدید کرد

View more posts from this author