شعار «مرگ بر اسرائیل» به معنای حمایت از ملت مظلوم فلسطین است

شعار «مرگ بر اسرائیل» به معنای حمایت از ملت مظلوم فلسطین است
فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» توسط مردم مسلمان و روزه‌دار، اعلام همبستگی با ملت مظلوم فلسطین و استمرار پشتیبانی و حمایت از آنان است.

شعار «مرگ بر اسرائیل» به معنای حمایت از ملت مظلوم فلسطین است

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» توسط مردم مسلمان و روزه‌دار، اعلام همبستگی با ملت مظلوم فلسطین و استمرار پشتیبانی و حمایت از آنان است.
شعار «مرگ بر اسرائیل» به معنای حمایت از ملت مظلوم فلسطین است

خرید vpn سرور آلمان

تکنولوژی جدید

View more posts from this author