شعار دولت توزیع عادلانه امکانات است/ سازمان‌های مردم نهاد آرامش و توسعه را به کشور هدیه می‌دهند

شعار دولت توزیع عادلانه امکانات است/ سازمان‌های مردم نهاد آرامش و توسعه را به کشور هدیه می‌دهند
وزیر ورزش و جوانان با بیان این که شعار دولت توزیع عادلانه امکانات است، گفت: اما قبل از آن باید ثروت ایجاد کنیم و از ارزش‌های افزوده و ظرفیت‌های اقتصادی استفاده نماییم و سپس سیاست عدالت‌محورانه به سمت توزیع عادلانه برسد.

شعار دولت توزیع عادلانه امکانات است/ سازمان‌های مردم نهاد آرامش و توسعه را به کشور هدیه می‌دهند

وزیر ورزش و جوانان با بیان این که شعار دولت توزیع عادلانه امکانات است، گفت: اما قبل از آن باید ثروت ایجاد کنیم و از ارزش‌های افزوده و ظرفیت‌های اقتصادی استفاده نماییم و سپس سیاست عدالت‌محورانه به سمت توزیع عادلانه برسد.
شعار دولت توزیع عادلانه امکانات است/ سازمان‌های مردم نهاد آرامش و توسعه را به کشور هدیه می‌دهند

View more posts from this author