شطرنج وارد بازی‌های آسیایی چین شد/ جام اترک ارزان‌ترین مسابقه تاریخ شطرنج ایران

شطرنج وارد بازی‌های آسیایی چین شد/ جام اترک ارزان‌ترین مسابقه تاریخ شطرنج ایران
عضو کمیته داوران فدراسیون شطرنج با اشاره به ورود شطرنج به بازی‌های آسیایی 2022 چین، از برگزاری مسابقات جام اترک خراسان شمالی ابراز رضایت کرد و گفت: ارزان‌ترین مسابقه تاریخ شطرنج ایران را هرسال جام اترک برگزار می‌کند.

شطرنج وارد بازی‌های آسیایی چین شد/ جام اترک ارزان‌ترین مسابقه تاریخ شطرنج ایران

عضو کمیته داوران فدراسیون شطرنج با اشاره به ورود شطرنج به بازی‌های آسیایی 2022 چین، از برگزاری مسابقات جام اترک خراسان شمالی ابراز رضایت کرد و گفت: ارزان‌ترین مسابقه تاریخ شطرنج ایران را هرسال جام اترک برگزار می‌کند.
شطرنج وارد بازی‌های آسیایی چین شد/ جام اترک ارزان‌ترین مسابقه تاریخ شطرنج ایران

View more posts from this author