شریفی: وقتی بازیکن گل نمی‌زند از دست کادر فنی کاری برنمی‌آید

شریفی: وقتی بازیکن گل نمی‌زند از دست کادر فنی کاری برنمی‌آید
بازیکن تیم سپاهان با بیان اینکه مثل همیشه شهرآورد اصفهان کیفیت خوبی داشت، گفت: بازیکنان توپ‌ها را گل نمی‌کنند و از دست کادر فنی کاری بر نمی‌آید.

شریفی: وقتی بازیکن گل نمی‌زند از دست کادر فنی کاری برنمی‌آید

بازیکن تیم سپاهان با بیان اینکه مثل همیشه شهرآورد اصفهان کیفیت خوبی داشت، گفت: بازیکنان توپ‌ها را گل نمی‌کنند و از دست کادر فنی کاری بر نمی‌آید.
شریفی: وقتی بازیکن گل نمی‌زند از دست کادر فنی کاری برنمی‌آید

View more posts from this author