شریعتی: تمامی دستگاه‌ها در گسترش اعتیاد مقصرند/اصلانی: اپیدمی اعتیاد با جلسات مقطعی پیشگیری نمی‌شود/زمانی: تعدد دستگاه‌ها مانع انجام کار است

شریعتی: تمامی دستگاه‌ها در گسترش اعتیاد مقصرند/اصلانی: اپیدمی اعتیاد با جلسات مقطعی پیشگیری نمی‌شود/زمانی: تعدد دستگاه‌ها مانع انجام کار است
رئیس شورای اسلامی شهر سنندج گفت: تمامی دستگاه‌های متولی امر آموزش و فرهنگ‌سازی از آموزش و پرورش تا رسانه‌ها و خانواده در بحث افزایش اعتیاد مقصر هستند.

شریعتی: تمامی دستگاه‌ها در گسترش اعتیاد مقصرند/اصلانی: اپیدمی اعتیاد با جلسات مقطعی پیشگیری نمی‌شود/زمانی: تعدد دستگاه‌ها مانع انجام کار است

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج گفت: تمامی دستگاه‌های متولی امر آموزش و فرهنگ‌سازی از آموزش و پرورش تا رسانه‌ها و خانواده در بحث افزایش اعتیاد مقصر هستند.
شریعتی: تمامی دستگاه‌ها در گسترش اعتیاد مقصرند/اصلانی: اپیدمی اعتیاد با جلسات مقطعی پیشگیری نمی‌شود/زمانی: تعدد دستگاه‌ها مانع انجام کار است

View more posts from this author