شرکت 42 واحد تولیدی و صنعتی مازندران در نمایشگاه روسیه

شرکت 42 واحد تولیدی و صنعتی مازندران در نمایشگاه روسیه
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مازندران از برپایی نمایشگاه توانمندی مازندران از 25 تا 28 مردادماه در ولگا‌ گراد روسیه خبر داد و گفت: 42 واحد تولیدی و صنعتی مازندران در این نمایشگاه حضور دارند.

شرکت 42 واحد تولیدی و صنعتی مازندران در نمایشگاه روسیه

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مازندران از برپایی نمایشگاه توانمندی مازندران از 25 تا 28 مردادماه در ولگا‌ گراد روسیه خبر داد و گفت: 42 واحد تولیدی و صنعتی مازندران در این نمایشگاه حضور دارند.
شرکت 42 واحد تولیدی و صنعتی مازندران در نمایشگاه روسیه

View more posts from this author