شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه متحول شده است

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه متحول شده است
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در جریان بازدید از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گفت: این شرکت با توجه به عملکرد خود در حوزه اشتغالزایی و توسعه زیرساختی نسبت به گذشته متحول شده است.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه متحول شده است

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در جریان بازدید از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گفت: این شرکت با توجه به عملکرد خود در حوزه اشتغالزایی و توسعه زیرساختی نسبت به گذشته متحول شده است.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه متحول شده است

View more posts from this author