شرکت تراکتورسازی ایران مانع خصوصی‌سازی باشگاه نیست

شرکت تراکتورسازی ایران مانع خصوصی‌سازی باشگاه نیست
مدیر روابط عمومی شرکت تراکتورسازی ایران گفت: این شرکت مانع خصوصی‌سازی باشگاه نیست چراکه با خصوصی‌سازی هزینه‌های بالای این تیم تامین می‌شود.

شرکت تراکتورسازی ایران مانع خصوصی‌سازی باشگاه نیست

مدیر روابط عمومی شرکت تراکتورسازی ایران گفت: این شرکت مانع خصوصی‌سازی باشگاه نیست چراکه با خصوصی‌سازی هزینه‌های بالای این تیم تامین می‌شود.
شرکت تراکتورسازی ایران مانع خصوصی‌سازی باشگاه نیست

View more posts from this author