شرکت آیرما مطالبتی از معدن فسفات چرام ندارد

شرکت آیرما مطالبتی از معدن فسفات چرام ندارد
نماینده مردم چرام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت آیرما مطالباتی از معدن فسفات چرام ندارد، گفت: این شرکت اگر بخواهد سر به سر مردم چرام بگذارد، محاسبه می‌کنم و ریال به ریال خسارت 6 سال گذشته را می‌گیرم.

شرکت آیرما مطالبتی از معدن فسفات چرام ندارد

نماینده مردم چرام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت آیرما مطالباتی از معدن فسفات چرام ندارد، گفت: این شرکت اگر بخواهد سر به سر مردم چرام بگذارد، محاسبه می‌کنم و ریال به ریال خسارت 6 سال گذشته را می‌گیرم.
شرکت آیرما مطالبتی از معدن فسفات چرام ندارد

مد روز

View more posts from this author