شرکت‌های نفتی در عسلویه به وعده خود برای جذب نیروهای بومی عمل کنند

شرکت‌های نفتی در عسلویه به وعده خود برای جذب نیروهای بومی عمل کنند
امام جمعه عسلویه گفت: متأسفانه در بعضی از شرکت‌های نفتی و گازی می‌گویند می‌خواهیم نیروی بومی بگیریم لیست هم می‌گیرند اما بعداً مشخص می‌شود که نزدیکان و همشهری‌های خود را به‌کار گرفته‌اند.

شرکت‌های نفتی در عسلویه به وعده خود برای جذب نیروهای بومی عمل کنند

امام جمعه عسلویه گفت: متأسفانه در بعضی از شرکت‌های نفتی و گازی می‌گویند می‌خواهیم نیروی بومی بگیریم لیست هم می‌گیرند اما بعداً مشخص می‌شود که نزدیکان و همشهری‌های خود را به‌کار گرفته‌اند.
شرکت‌های نفتی در عسلویه به وعده خود برای جذب نیروهای بومی عمل کنند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author