شرح وظایف شهرداری‌ها در ایران با تمام دنیا متفاوت است/ منابع ناپایدار کنونی جوابگوی انتظارات از مدیریت شهری نیست

شرح وظایف شهرداری‌ها در ایران با تمام دنیا متفاوت است/ منابع ناپایدار کنونی جوابگوی انتظارات از مدیریت شهری نیست
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: شهرداری‌ها در همه دنیا همه خدمات شهری را به عهده دارند و برای افزایش شاخص‌های رفاه شهری دارای درآمدهای پایدار قابل محاسبه‌ای هستند که جوابگوی سبد هزینه‌ای آنهاست.

شرح وظایف شهرداری‌ها در ایران با تمام دنیا متفاوت است/ منابع ناپایدار کنونی جوابگوی انتظارات از مدیریت شهری نیست

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: شهرداری‌ها در همه دنیا همه خدمات شهری را به عهده دارند و برای افزایش شاخص‌های رفاه شهری دارای درآمدهای پایدار قابل محاسبه‌ای هستند که جوابگوی سبد هزینه‌ای آنهاست.
شرح وظایف شهرداری‌ها در ایران با تمام دنیا متفاوت است/ منابع ناپایدار کنونی جوابگوی انتظارات از مدیریت شهری نیست

View more posts from this author