شرایط مناسب برای قهرمانان کردستانی حاضر در تیم‌های ملی ایجاد می‌شود/ اهدای پاداش به مدال‌آوران بازی‌های آسیایی

شرایط مناسب برای قهرمانان کردستانی حاضر در تیم‌های ملی ایجاد می‌شود/ اهدای پاداش به مدال‌آوران بازی‌های آسیایی
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان از ایجاد شرایط مناسب برای قهرمانان حاضر در تیم ملی و اهدای پاداش قابل توجه به مدال‌آوران در این رویداد مهم خبر داد.

شرایط مناسب برای قهرمانان کردستانی حاضر در تیم‌های ملی ایجاد می‌شود/ اهدای پاداش به مدال‌آوران بازی‌های آسیایی

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان از ایجاد شرایط مناسب برای قهرمانان حاضر در تیم ملی و اهدای پاداش قابل توجه به مدال‌آوران در این رویداد مهم خبر داد.
شرایط مناسب برای قهرمانان کردستانی حاضر در تیم‌های ملی ایجاد می‌شود/ اهدای پاداش به مدال‌آوران بازی‌های آسیایی

View more posts from this author