شخصیت آیت‌الله آصفی برای نسل امروز بازسازی شود / آیت‌الله آصفی در زمینه حوزه انقلابی الگو است

شخصیت آیت‌الله آصفی برای نسل امروز بازسازی شود / آیت‌الله آصفی در زمینه حوزه انقلابی الگو است
امام جمعه قم گفت: مرحوم آیت‌الله آصفی بروز پایگاه انقلابی در حوزه بود، بنابراین باید شخصیت وی برای نسل امروز در حوزه علمیه بازسازی شود.

شخصیت آیت‌الله آصفی برای نسل امروز بازسازی شود / آیت‌الله آصفی در زمینه حوزه انقلابی الگو است

امام جمعه قم گفت: مرحوم آیت‌الله آصفی بروز پایگاه انقلابی در حوزه بود، بنابراین باید شخصیت وی برای نسل امروز در حوزه علمیه بازسازی شود.
شخصیت آیت‌الله آصفی برای نسل امروز بازسازی شود / آیت‌الله آصفی در زمینه حوزه انقلابی الگو است

bluray movie download

View more posts from this author