شخصیت‌های کارتونی برایم واقعی شدند

شخصیت‌های کارتونی برایم واقعی شدند
در اعماق دریا چیزهایی را دیدم که قبلا فقط در کارتون‌ها و کتاب‌ها دیده بودم انگار همه چیز همان‌هایی بود که در کارتون دیده بودم.

شخصیت‌های کارتونی برایم واقعی شدند

در اعماق دریا چیزهایی را دیدم که قبلا فقط در کارتون‌ها و کتاب‌ها دیده بودم انگار همه چیز همان‌هایی بود که در کارتون دیده بودم.
شخصیت‌های کارتونی برایم واقعی شدند

View more posts from this author