شبکه « من و تو» سالانه 61 میلیارد تومان برای نابودی اعتقادات ما هزینه می‎کند/ امروز دشمن جنگ اعتقادی به ‎راه انداخته است

شبکه « من و تو» سالانه 61 میلیارد تومان برای نابودی اعتقادات ما هزینه می‎کند/ امروز دشمن جنگ اعتقادی به ‎راه انداخته است
راوی دفاع مقدس با بیان اینکه آمریکا 163 شبکه برای مقابله با اعتقادات ما طراحی کرده است، گفت: شبکه «من و تو» در هر دقیقه 400 میلیون تومان و سالانه 61 میلیارد تومان برای مقابله با اعتقادات و ترویج بی‎حیایی در کشورمان خرج می‎کند.

شبکه « من و تو» سالانه 61 میلیارد تومان برای نابودی اعتقادات ما هزینه می‎کند/ امروز دشمن جنگ اعتقادی به ‎راه انداخته است

راوی دفاع مقدس با بیان اینکه آمریکا 163 شبکه برای مقابله با اعتقادات ما طراحی کرده است، گفت: شبکه «من و تو» در هر دقیقه 400 میلیون تومان و سالانه 61 میلیارد تومان برای مقابله با اعتقادات و ترویج بی‎حیایی در کشورمان خرج می‎کند.
شبکه « من و تو» سالانه 61 میلیارد تومان برای نابودی اعتقادات ما هزینه می‎کند/ امروز دشمن جنگ اعتقادی به ‎راه انداخته است

View more posts from this author